รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Paper) ต่อการออกแบบกฎหมายต่อต้านการฟ้องคดีปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เน้นคดีอาญา

314 views

เนื่องด้วยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลการฟ้องคดีปิดปากในประเทศไทย พบว่า การฟ้องคดีปิดปากส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งจนมีจำนวนคดีมากมายจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะคดีหมิ่นประมาททางอาญา และข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 116 รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาใช้กับการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ถูกนำมาตีความบังคับใช้อย่างกว้างขวางกับการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่เป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐ และคดีจำนวนมากริเริ่มโดยรัฐเอง

 

การฟ้องปิดปากโดยใช้ข้อหาทางอาญา เป็นการเอื้อให้เกิดการใช้กระบวนการยุติธรรมละเมิดสิทธิของประชาชนในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (Right to Fair trial) ไม่ว่าจะโดยการจับกุมควบคุมตัวโดยอำเภอใจ หรือจับกุมโดยไม่มีหมายจับ การอายัดตัวซ้ำซาก การกีดกันการพบญาติและทนายความ การถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี ทั้งยังสร้างภาระและความยุ่งยากให้ผู้ถูกฟ้องคดี ให้ได้รับความกดดันและเกิดความกลัว 

 

สนส. จึงได้จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Paper) ต่อการออกแบบกฎหมายต่อต้านการฟ้องคดีปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เน้นคดีอาญาเนื่องจากถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้มีกฎหมายให้ความคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากการแทรกแซงอันเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการจัดการกับปัญหาการฟ้องคดีปิดปากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่อไป 

 

ท่านใดสนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.slappdatabase.org/reports

สนส. ไม่สงวนสิทธิในการเผยแพร่ และะพัฒนาต่อยอด

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th