โครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ Young Forestry Journalist Fellowship (YFJ)2019

1298 views

 หลักการและเหตุผล

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทยและองค์กรภาคี ดาเนินงานเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests(V4MF) โดยเน้นสนับสนุนบทบาทของภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชนให้เป็นผู้ร่วมสะท้อนและติดตามการบริหารจัดการป่าไม้ ปัจจุบันการจัดการป่าไม้มีการเรียกร้องให้มีความเป็นมาตรฐานตามหลักการสากลมากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการที่จะต้องมีการตรวจสอบติดตามได้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์วิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความจาเป็นที่จะต้องยับยั้งการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้การสื่อสารในประเด็นธรรมาภิบาลป่าไม้ กลไกสาคัญที่เกี่ยวข้อง และความเข้าใจถึงสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศนั้นยังมีอยู่จากัด ส่วนหนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รายงานเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้นั้นมีอยู่ค่อนข้างน้อย ยังขาดการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ และขาดการสะท้อนมุมมองที่หลากหลาย นอกเหนือจากมุมมองของภาครัฐ จึงทาให้ความรู้ความเข้าใจของสังคมต่อสถานการณ์การบริหารจัดการป่าไม้ของประเทศนั้นไม่ครบถ้วน และขาดการนาเสนอข้อคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้รีคอฟจึงเห็นความสาคัญกับการสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ช่วยส่งเสียงสะท้อนจากมุมมองสื่อมวลชน และส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลไม้ อีกทั้งสร้างภาคีเครือข่ายสื่อรุ่นใหม่สาหรับสื่อสารประเด็นนี้

ดังนั้น "โครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ Young Forestry Journalist Fellowship (YFJ)2019" จึงเกิดขึ้นโดยกิจกรรมนี้จะสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสื่อสารประเด็นนี้อย่างรอบด้านต่อสังคมเชิงลึก และเพื่อการนาเสนอมุมมองและเสียงสะท้อนของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อช่วยกันติดตามและรายงานข้อเท็จจริงการบริหารป่าไม้ของประเทศ รวมทั้งจะผลงานทั้งหมดไปจัดนิทรรศการและนาเสนอจากแง่มุมของสื่อมวลชนคนรุ่นใหม่บน เวที Voices for Mekong Forests(V4MF) ประจาปีในเดือนธ.ค.นี้

ผู้ร่วมสร้างสรรค์และสนับสนุนโดย

  - ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย

  - โครงการ Voices for Mekong Forests(V4MF)

  - มูลนิธิรักษ์ไทย

  - สหภาพยุโรป

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - สนใจประเด็นป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

  - อยากเป็นผู้ผลิตข่าวในรูปแบบต่างๆ

  - มีแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองและความคิดสร้างสรรค์

 

 

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.recoftc.org/thailand/events/young-forestry-journalist-fellowship-yfj-2019

การส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบสามารถส่งได้ 2 ทางดังนี้

  1. ระบุหัวข้อว่า "สมัครโครงการนักข่าวป่าไม้รุ่นใหม่ หรือ YFJ2019" และ Email มาที่ sucharat.sathapornanon@recoftc.org

หรือ

  1. ส่งไปรษณีย์มาที่

เจ้าหน้าที่สื่อสารและจัดการความรู้ แผนงานประเทศไทย

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า-รีคอฟ

50 พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กทม 10900

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 2 ส.ค. 2562

สิ่งที่ได้รับจากการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ YFJ2019

  - เข้าร่วม YFJ Write-shop อย่างเข้มข้น พร้อม Mentor นักข่าว/บก.ข่าวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค. 2562 (โครงการฯดูแลค่าเดินทาง อาหารและที่พักตลอดการอบรม)

  - ค่าผลงาน และใบประกาศนียบัตร

  - เสื้อ YFJ รุ่นที่ 1

  - ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะกับเครือข่ายสื่อมวลชน

  - เป็นหนึ่งในทีมรายงานข่าวและสถานการณ์ป่าไม้และประเด็น Climate Change ของไทยในงานเวที Voices for Mekong Forests ประจาปี (เดือนธ.ค.นี้)

  - เป็นภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนรุ่นใหม่ V4MF

 

กาหนดการจัดโครงการ

  - เปิดตัวโครงการ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2562

  - รับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 ก.ค.-วันศุกร์ที่ 2 ส.ค.2562

  - ประกาศผลคัดเลือก 15 คน วันพุธที่ 7 ส.ค. 2562 ทาง www.recoftc.org/thailand และ www.facebook.com/ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า -ประเทศไทย

  - อบรมเชิงปฏิบัติ (YFJ Write-shop) วันศุกร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค.2562

  - ผลิตผลงานสู่สาธารณะ เดือนก.ย. -ธ.ค. 2562

  - เป็นหนึ่งในทีมร่วมรายงานข่าวและสถานการณ์ป่าไม้และประเด็น Climate Change ของไทยในงานเวที Voices for Mekong Forests ประจาปี (เดือนธ.ค.นี้)

 

คาชี้แจงด้านลิขสิทธิ์ Copyright© RECOFTC May 2018 เกี่ยวกับภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและบทความนั้นเป็นของโครงการฯ แต่เพียงผู้เดียว อนุญาตให้ทางผู้ได้รับการคัดเลือกสามารถเผยแพร่และให้ความรู้ได้ แต่ห้ามใช้เชิงพาณิชย์

 

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th