“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด”

797 views

กาหนดการเสวนาวิชาการ
“วิเคราะห์การรับฟังพยานหลักฐานของศาลในคดีอาญาผ่านคดีฆาตกรรมอาพรางวัยรุ่นกาฬสินธุ์ช่วงรัฐบาลประกาศนโยบายทาสงครามกับยาเสพติด”
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น
ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
08.00 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. กล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
08.45 – 09.30 น. นาเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคดี คาพิพากษาและความเห็นเบื้องต้น
- พ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ อดีต ผบ.สานักคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- คุณรัษฏา มนูรัษฏา คณะทางาน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตัวแทนญาติผู้เสียหาย
09.30 – 11.30 น. ความเห็นทางวิชาการต่อคาพิพากษา
- คุณสมชาย หอมลออ ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและที่ปรึกษาสมานักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
- พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เครือข่ายติดตามการปฏิรูปตารวจ อดีตรองผู้บังคับการจเรตารวจ
- ดร.นาแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดกาญจนบุรี
- นักวิชาการด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)*
- ตัวแทนสานักงานศาลยุติธรรม*
11.30 – 12.00 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
12.00 – 12.30 น. สรุปและกล่าวปิดงาน
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และวิทยากรรอการยืนยัน*

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th