เรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานวันผู้ย้ายถิ่นสากลปี 2561 (International Migrants Day 2018)

149 views

วันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 18 ธ.ค. 61)เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ(Migrant Working Group-MWG)ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานวันผู้ย้ายถิ่นสากลปี 2561 (International Migrants Day 2018) และการเสวนาในหัวข้อ  “MIGRANT IS AROUND”แกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย เราจะอยู่ในบทบาทไหนเมื่อแรงงานหมุนรอบตัวคุณและการนำเสนอรายงานสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นสากลปีพ.ศ. 2561  ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. -16.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

 

                เสื้อยืดหนึ่งตัวมาจากไหนใครกันผลิตให้เราใส่ ???   มือถือหนึ่งเครื่องที่เราอยากได้เกี่ยวโยงกับแรงงานอย่างไรบ้าง เขาได้รับค่าจ้างในการผลิตมือถือให้เราใช้อย่างไรบ้างนะ ?????  การค้ามนุษย์คืออะไรเราอยู่ตรงส่วนไหนของวงจรนี้กันบ้าง  ผีน้อยไทยคือใครและบินไปเกาหลีทำไม เขาต้องเจอกับอะไรบ้าง ??? และคนขายโรตีในบ้านเราเขาคือใครนะ ????  เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ(Migrant Working Group-MWG) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาร่วมหาคำตอบร่วมกันในงานวันแรงงานข้ามชาติสากลปี 2561 และพบกับการเสวนาในหัวข้อ  “MIGRANT IS AROUND”แกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย เราจะอยู่ในบทบาทไหนเมื่อแรงงานหมุนรอบตัวคุณพร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นสากลปีพ.ศ. 2561  ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. -16.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันผู้ย้ายถิ่นสากลเนื่องจากเป็นวันที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติได้มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว 1991 เพื่อเป็นการรณรงค์ถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่เป็นบุคคลในครอบครัวที่ทำงานและย้ายถิ่นทั่วโลกให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิการเป็นแรงงาน  โดยตลอดปีที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติพบข้อมูลถึงการเคลื่อนย้ายถิ่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าของแรงงานไทยไปยังต่างประเทศอาทิกรณีผีน้อยเกาหลี หรือการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในหลากหลายอาชีพ เราพบอุปสรรคมากมายที่แรงงานทั้งไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงผู้ติดตามแรงงานต้องพบเจอในการที่จะเข้าถึงหลักของสิทธิมนุษยชนและสิทธิการเป็นแรงงาน เมื่อต้องกลายเป็นแรงงานเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการเข้าทำงานที่แรงงานจำนวนมากยังเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ การไม่ได้รับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม หรือการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศต้นทางที่จ้างงาน

                อย่างไรก็ตามประเทศไทยเองได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่จะมีการรับรองเอกสารว่าด้วยการบริหารจัดการ ด้านการย้ายถิ่นฐานที่มีความปลอดภัยเป็นระเบียบและเป็นปกติ  รวมทั้งได้รับหลักการชี้แนะว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติบนฐานความสมัครใจและจัดทำร่างแผนระดับชาติว่าด้วยการสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับหลักการชี้แนะดังกล่าวด้วย   และเพื่อเป็นการทบทวนและนำเสนอประเด็นความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในการบริหารจัดการแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในปีพ.ศ. 2561 และสะท้อนสถานการณ์การย้ายถิ่นของประชากรข้ามชาติ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล ภายใต้แนวคิด “ Migrant is around”  และเวทีเสวนาในหัวข้อ  “MIGRANT IS AROUND”แกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย เราจะอยู่ในบทบาทไหนเมื่อแรงงานหมุนรอบตัวคุณพร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นสากลปีพ.ศ. 2561  ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. -16.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขึ้นและใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยสื่อมวลชนจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิ

·         พบกับการจัดฉายภาพยนตร์สั้น 5 เรื่อง 5รส อาทิภาพยนตร์สั้นเรื่อง การค้ามนุษย์คืออะไร เสื้อยืดผลิตมาได้อย่างไร ที่ผลิตโดย IOM X และหนังสั้นไม่อยากมีพ่อแบบนี้ และการจัดฉายสารคดีเรื่อง Home ที่สะท้อนภาพเกี่ยวกับชีวิตเด็กผู้ย้ายถิ่นชาวพม่าที่พ่อเป็นแรงงานประมง แต่เด็กๆต้องหาเลี้ยงชีพโดยทำงานเก็บขยะเพื่อนำไปขายในพื้นที่จังหวัดระนอง

·         การการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากแรงงานข้ามชาติกลุ่มปะโอ

·         ร่วมรับฟังเวทีเสวนาหัวข้อ “Migrant is Around” แกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย เราจะอยู่ในบทบาทไหนเมื่อแรงงานหมุนรอบตัวคุณ  วิทยากรโดย

-          คุณอดิศร เกิดมงคล ตัวแทนเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติที่จะมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้พร้อมทั้งฉายภาพรวมประเด็นเด่นสถานการณ์ สภาพปัญหา และข้อท้าทายสำคัญของการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2561

 

-          เปิดงานวิจัยกรณีศึกษาแกะรอยแรงงานผีน้อยไทยในเกาหลี โดยคุณดนย์ ทาเจริญศักดิ์  นักวิจัย

 

-          เปิดประเด็นถึงสถานการณ์การเข้าถึงความยุติธรรม และการจ้างงานที่เป็นธรรม   โดยผู้แทนผู้ประกอบการรายย่อยที่เคยได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานจากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจ้างงานด้วยแรงงานข้ามชาติ  โดยคุณดวงใจ เหมฮีม ร้านโรตีฟาติมะห์

 

-          ร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การอพยพและเส้นทางการพัฒนาสถานะบุคคลในประเทศไทยจนกลายเป็นศิลปินชื่อดัง Young artist โดย  คุณศรชัย พงษ์ศา ศิลปินจัดวางชื่อดัง

 

-          ร่วมรับฟังมุมมองของผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติและนโยบายในการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานแรงงานสากล โดย ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร รองกรรมการ ผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

 

-          ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการประเด็นการศึกษา สถานะบุคคล การประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อแรงงานข้ามชาติ และเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยคุณดวงตา หม่องภา  ล่ามไทย-พม่า ครูสอนภาษาไทยในย่างกุ้ง

 

-          ร่วมรับฟังการบรรยายประเด็นเรื่องความสำคัญของแรงงานในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการจัดการที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของแรงงงานโดย ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

-          พร้อมรับฟังการอ่านข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการแรงงานข้ามชาติด้วยนโยบายที่เป็นธรรมประจำปีพ.ศ. 2561 โดยเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ

 

·         ดำเนินรายการโดย : คุณสุธารี วรรณศิริ

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ น.ส. คอรีเยาะ มานุแช ค่ะ  โทรศัพท์ เบอร์ 080-970-7492091-838- 6265

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th