แถลงการณ์ เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน ไม่เจรจากับนายทุน ยืนยันข้อเรียกร้องเดิม กกพ.หยุดออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลให้นายทุน

266 views

แถลงการณ์ เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน

ไม่เจรจากับนายทุน ยืนยันข้อเรียกร้องเดิม กกพ.หยุดออกใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวมวลให้นายทุน

 

หลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมกรรมชีวภาพ และอนุญาตให้มีการตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ในอีสาน 28 โรงงาน และโรงงานขยายกำลังการผลิตในโรงงานเดิม 1 โรงงาน พ่วงด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลทุกโรงงาน ซึ่งนำไปสู่การคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่ คณะทำงานเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน ได้ร่วมกันประกาศจุดยืน “มูนมังต้องหวงแหนรักษา นิเวศอีสานไม่สามารถรองรับพืชเชิงเดี่ยวได้อีก” เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 จากนั้นได้เปิดข้อมูลการศึกษางานวิจัยเรื่องผลกระทบอีสานจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ และออกแถลงการณ์วันที่ 27 พ.ค. 2561 ร่วมแถลงคัดค้านเวทีรับฟังความคิดเห็น โรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด และ แถลงการณ์สนับสนุนแนวทางการเคลื่อนไหวอย่างสันติของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และภาคีเครือข่าย ที่เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนยุติโครงการโรงงานน้ำตาลทรายของ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด เมื่อวันที่ 19 – 20 ก.ย. 2561

โดยย้ำข้อเรียกร้องในทุกครั้งว่า รัฐบาลต้องยุติการอนุมัติอนุญาตใด ๆ ต่อโครงการทั้งหมดแก่ผู้ประกอบการไว้ก่อน รัฐต้องใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะดำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลความเข้าใจที่เพียงพอจะนำมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และขอให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2558 – 2569 และแผนการพัฒนาไบโอฮับ ซึ่งวางเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มอย่างชัดเจน

ขณะที่ช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลยังเพิกเฉยไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อเรียกร้อง ผู้ประกอบการรายใหญ่โดยฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ได้หาช่องทางเพื่อขอเจรจากับคณะทำงานเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน โดยติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) หรือ พอช.

ในกรณีนี้ คณะทำงานฯ ได้ลงความเห็นร่วมกันไม่ขอเจรจากับผู้ประกอบการรายดังกล่าว และ พอช. หรือสภาองค์กรชุมชน ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการตัดสินใจหรือการแสดงจุดยืนของคณะทำงานฯ

ทั้งนี้ คณะทำงานเครือข่ายประชาชนภาคอีสานและเครือข่าย ยืนยันว่าจะร่วมกันเรียกร้องและคัดค้านอุตสาหกรรมกรรมชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วยโครงการโรงงานน้ำตาล โรงไฟฟ้าชีวมวล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ จนถึงที่สุด เพื่อปกป้องระบบนิเวศและวิถีชีวิตของคนอีสานไม่ให้ถูกทำลายจากอุตสาหกรรมดังกล่าวอีกต่อไป

ท้ายนี้ เครือข่ายประชาชนภาคอีสานขอประณามคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่เร่งรัดการพิจารณาใบอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 61 เมกะวัตต์ ในตำบลเชียงเพ็ง โดยละเลยที่จะรับฟังเสียงคัดค้านของประชาชน  ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและภาคีเครือข่ายได้ยื่นเรื่องคัดค้านประกอบการพิจารณาเพื่อชะลอการออกใบอนุญาตไว้แล้ว ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นการมีส่วนร่วม ทรัพยากร และสุขภาพ

การเร่งรัดพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ถือเป็นการละเลยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ เครือข่ายประชาชนภาคอีสานขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและภาคีเครือข่าย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะต้องชะลอการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการไว้ก่อน จนกว่ารัฐบาลจะทำการศึกษาและประเมินผลกระทบในทุกมิติ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินนโยบายสาธารณะซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบนิเวศ สังคม และประชาชนในภาคอีสาน

ลงนาม

- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช)

- เครือข่ายประชาชนอีสาน ติดตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยพ่วงโรงไฟฟ้า 

- เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน

- เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคอีสาน

- ่เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

- เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

- เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน

- เครือข่ายพลังงานยั่งยืนภาคอีสาน

- เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน

- เครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง จ.อุบลราชธานี

- ขบวนการอีสานใหม่

- ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชน จ.นครราชสีมา

- ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม

- สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

- ชมรมรักษ์ปทุมรัตน์

- เครือข่ายพลเมืองอาสา ตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

- กลุ่มอนุรักษ์แก่งละว้า อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

- กลุ่มนักวิชาการเพื่อประชาชนภาคอีสาน 

- กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำพอง จ.ขอนแก่น 

- กลุ่มรักษ์บ้านเกิด ตำบลน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

- กลุ่มอนุรักษ์ป่าโคกหนองม่วง บ้านไผ่

- กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซยายเชียงเพ็ง

- กลุ่มโอโซนรักษ์บ้านเกิด

- กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชน (ดาวดิน)

- กลุ่มเกษตรธรรม ตำบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

- ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- น.ส.ภัทรา วรลักษณ์ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- สดใส สร่างโศรก

- กลุ่มรักษ์น้ำอูน เด้อจ้า

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th