8 ตัวแทน “We walk เดินมิตรภาพ” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบคำสั่งหัวหน้า คสช.

240 views

8 ตัวแทน “We walk เดินมิตรภาพ” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบคำสั่งหัวหน้า
คสช. ที่ 3/2558 ละเมิดเสรีภาพการชุมนุม ขัดรัฐธรรมนูญ
6 สิงหาคม 2561
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 (พรุ่งนี้) เวลา 10.00 น. เครือข่ายภาคประชาสังคมในนาม People Go Network จะ
เดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 ที่ห้ามการมั่วสุมชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 44 โดยผู้ร้องคือผู้ต้องหาคดี we walk ทั้ง 8 คน พร้อม
ด้วยสมาชิกเครือข่าย People Go Network จะนัดพบกันในเวลา 9.00 น. บริเวณประตูหน้าทางเข้าศูนย์ราชการฯ ริมถนน
แจ้งวัฒนะ เพื่อเดินเท้าเข้าไปในศูนย์ราชการฯ (อาคารบี) เพื่อยื่นหนังสือคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
วัตถุประสงค์ในการเข้ายื่นหนังสือครั้งนี้เพราะทางเครือข่ายเห็นว่าคำสั่งหัวหน้าคณะรักความสงบแห่งชาติฉบับที่
3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 44 โดยมีคำขอ 2 ประเด็นคือ
1. ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 มีข้อความหรือเนื้อหาที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 44
2. ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้หัวหน้าคสช.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 และให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องระงับการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่มีการทบทวนยกเลิกคำสั่งนั้นและปฏิบัติให้เป็น
ไปตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
การยื่นตีความข้อ 12 ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยกลุ่มภาคประชา
สังคม 3 กลุ่ม โดยการสนับสนุนทางกฎหมายจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และโครงการ
อินเตอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชน ได้ใช้สิทธิตามมาตรา 213 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยื่น
คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้วินิจฉัย โดย
ให้เหตุผลว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 มีสถานะใช้บังคับตามกฎหมาย คำร้องดังกล่าวจึงเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจ
สอบว่า คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญบัญญัติสิทธิในการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว กล่าวคือ ผ่านการใช้สิทธิทางศาลที่พิจารณาคดีเป็นผู้ส่งคำร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 212 และการยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 231 (1) กลุ่มภาคประชาสังคมทั้งสามใน
ฐานะผู้ร้องจึงยังไม่สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
วันที่ 7 สิงหาคมนี้ จึงเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มภาคประชาสังคม ในนามเครือข่าย People GO
Network ซึ่งเคยจัดกิจกรรม “We Walk ….เดินมิตรภาพ” และในครั้งนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คนถูกแจ้งความดำเนินคดีด้วย
ข้อหา ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยหนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีเคยเป็นผู้ร่วม
ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญร่วมกลุ่มภาคประชาสังคมอื่นแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องด้วยเหตุผลข้างต้น ดังนั้นผู้
ต้องหาทั้ง 8 คนในคดีดังกล่าวจึงใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อยืนยันเสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
1. นายสุทธิเกียรติ คชโส มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม โทร: 089-5770323
2. นายอัมรินทร์ สายจันทร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม โทร: 086-7311435

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th