งานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

3774 views

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 7  มีนาคม 2561  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเวลา เวลา 10.30  – 13.30 น.

ปัจจุบันแม้ว่าจะได้มีการรับรองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในทุกฉบับที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการทำงานด้านส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน กลับก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อผู้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงมีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจำนวนมากต้องเผชิญกับการคุกคาม ข่มขู่ ทำร้าย ซึ่งหลายครั้งเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิต และแม้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งหญิงและชายล้วนต้องเผชิญกับภัยอันตรายร้ายแรง แต่ผู้หญิง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับภัยอันตรายและความไม่มั่นคงมากกว่า เนื่องจากลักษณะงานของบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิงมักท้าทายขอบเขตความเชื่อทางวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมในสังคมไทย รวมทั้งการที่ยังไม่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง โดยเห็นได้จากการมีสัดส่วนผู้หญิงที่ค่อนข้างน้อยในการแสดงบทบาทดังกล่าวจึงจำเป็นต้องรณรงค์เผยแพร่ให้สังคมไทยตระหนักรู้ถึงบทบาทของผู้หญิงและส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน [Women Human Rights Defenders (WHRDs)] มากขึ้น เป็นการสอดรับกับปฏิญญาสากลว่าด้วยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน อันเป็นกลไกที่สหประชาชาติได้ให้การรับรองไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2541

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรมการประกาศเกียรติยศ “สตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 ” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลขึ้น  เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการเสียสละ อุทิศตน ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน   แก่ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” และส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดการรับรู้ และเรียนรู้ร่วมกันในวงกว้าง จนเกิดความตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และความสำคัญของวันสตรีสากล และเพื่อรณรงค์ เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้เข้าใจภาวะความยากลำบากและสภาพปัญหาของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงเปิดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสตรีในรอบปี ร่วมพิจารณาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข และร่วมกันพัฒนากลไกในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อไปอีกด้วย โดยงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเวลา เวลา 10.30  – 13.30 น. เป็นต้นไป โดยสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากอาทิ

  1. มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
  2. ทีมฟุตบอลบูคู FC
  3. นุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค
  4. สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
  5. ดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
  6. หทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สอบถามข้อมูลและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่โทรคุณกิตติพรโทร  080-970-7492 ,086-805-4803

 

 

 

 

กำหนดการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ประจำปี ๒๕๖๑

“การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

**************************************************************************

เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 

 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.

 

 

พิธีกร กล่าวต้อนรับ

 

 

เวลา ๑๐.๔๐-๑๐.๕๐ น.

 

 

กล่าวเปิดงาน

  โดย   อังคณา  นีละไพจิตร  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เวลา  ๑๐.๕๐- ๑๑.๑๐ น.

 

 

 

 

 

เวลา๑๑.๑๐ – ๑๑.๒๐ น.

ปาฐกถา “บทบาทผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ปัจจุบัน”

 

โดย – ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการป้องกันความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ (SOGI) สหประชาชาติ

ปาฐกถา “๒๐ ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” โดย Katia Chirizzi รองผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UN OHCHR)

 

เวลา๑๑.๒๐ – ๑๑.๔๐ น.

 

 

 

 

เวลา ๑๑.๔๐- ๑๓.๑๐ น.

พิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สร้างขวัญ และกำลังใจในการขับเคลื่อนสังคมไทย

 

*** ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ***

 

อภิปรายเรื่อง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน บทบาทในการเคลื่อนไหวทางสังคม ความเสี่ยงภัยคุกคามและข้อเสนอเพื่อการคุ้มครอง

ร่วมอภิปรายโดย ผู้ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์

ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน ทีมฟุตบอลบูคู FC

นุชนารถ  แท่นทอง  ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค 

สุภาภรณ์  มาลัยลอย  ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)

ดารารัตน์ สุเทศ  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา

หทัยรัตน์ พหลทัพ  ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

 

 

เวลา ๑๓.๑๐ – ๑๓.๓๐ น. สรุปงาน /ถาม – ตอบ
   

 

 

กล่าวปิดงาน โดย  อังคณา  นีละไพจิตร  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๑๓.๓๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
  และเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

บทบรรณาธิการ

Read More

บทความ

Read More

Contact Information

มูลนิธิกองทุนไทย Thai Fund Foundation 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

webmaster@thaingo.org

082 178 3849

www.thaingo.in.th

ThaiNGO

ข่าวสารสังคมนอกสื่อกระแสหลัก ข่าวสารความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับเอ็นจีโอ ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม งานสัมนา สมัครงานเอ็นจีโอ ร้องเรียน แจ้งข่าว…ประนามประจาน !! ที่ได้รับความทุกข์ร้อนไม่เป็นธรรม

ThaiNGO.in.th